Monday, 15 June 2009

اطلاعیه حبهه ملی ایران - تهران

فریبکاری انتخاباتی علیه اراده ملت را محکوم می کنیم

جبهه ملی ایران بارها هشدار داده بود که در شرایط و با قانونهای حاکم بر جمهوری اسلامی نمی توان انتظار هیچگونه انتخابات آزاد و درستکارانه را داشت. انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ثابت کرد که نه تنها از جمهوری اسلامی نمی توان متوقع آزادمنشی و احترام به رای ملت بود، بلکه از چنین نظامی جز دروغ و فساد سیاسی بر نمی آید. تقلب فاحش در اعلام نتایج انتخابات دوره دهم، خیانت سازمان یافته در امانت نسبت به رای مردم، و فریبکاری و توهین به شخصیت فرد فرد ملت ایران، در واقع ماهییت جمهوری اسلامی را بیش از پیش به ایرانیان و جهانیان معرفی کرد.

جبهه ملی ایران تقلب از پیش برنامه ریزی شده در این انتخابات و معرفی شخصیتی که کمترین احترام را در میان رای دهندگان و نیز جامعه جهانی ندارد به عنوان رییس جمهوری منتخب، و سپس تنفیذ آن را بوسیله سرکوب خونین ملت بی دفاع توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، یک کودتای سیاسی – نظامی تلقی می کند و عاملان آن را خائن به منافع و خواستهای ملت ایران می شناسد.

ما از ملت ایران می خواهیم که این بار سرسختانه برای احقاق حق خود بایستند و پایداری کنند، و با مبارزه ی مسالمت آمیز و مدنی به سردمداران حاکمیت جمهوری اسلامی بفهمانند که دوران دروغ و تزویر و فساد پایان یافته و پیمانه صبر مردم لبریز شده و اینک هنگام تسلیم در برابر اراده ملت است.

جبهه ملی ایران ضمن تقبیح زشت ترین و فریبکارانه ترین رفتار حکومتی نسبت به ملت بزرگ ایران، اعلام می کند که نتیجه اعلام شده انتخابات را به هیچ وجه نمی پذیرد. بنابراین، دولت آقای احمدی نژاد را از هر گونه مشروعیت و مقبولیت برخوردار نمی داند.

ما خواهان این هستیم که:

1- دولت هر گونه رفتار خشونت آمیز با مردم بی دفاع معترض، و ضرب و جرح و کشتار آنان، را بی درنگ متوقف کند.

2- ملت عزیر ایران تظاهرات و اعتراضات خود را بطور مسالمت آمیز و به دور از هر گونه احساسات و بی صبری برگزار نمایند و بهانه به دست مجریان خشونت ندهند.

3- در صورتیکه وزارت کشور رای های مردم را نابود یا دستکاری نکرده باشد، بازشماری آنها زیر نظارت نمایندگان همه نامزدها انجام گیرد.

4- در غیر این صورت، نتایج انتخابات ابطال و تجدید آن زیر نظارت نهادهای بین المللی ذیصلاح و نهادهای جهانی حقوق بشر انجام گیرد.

جبهه ملی ایران اعلام می کند که با تمام نیرو از حقوق و رای ملت ایران پشتیبانی خواهد کرد و از همه سازمانهای سیاسی ملی که پیشتر به دموکراسی و آزادی از طریق حاکمیت دل بسته بوده اند دعوت می کند که در یک همبستگی ملی با ما همداستان شوند.

جبهه ملی ایران
24 خرداد 1388

Tuesday, 2 June 2009

بیانیه جبهه مای ایران - در باره انتخابات

بیانیه شورای مرکزی جبهه ملی ايران درباره انتخابات

آيادرچنين اوضاع واحوالی مي توانيم درانتخابات شرکت نمائيم؟
پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۸
اين روزهاکه غوغای انتخابات فضای سياسی کشورما را اشغال کرده است،ميهن ماروزهای بحرانی وابهام آوری راميگذراند ومترصد تغييرات اساسی در سياست حکومت است که هم اکنون نگران کننده وحساس شده است.هرچندبه تکرار گفته ايم اوضاع کشوررا ازدوجهت بايد مورد مطالعه قراردادوسرنوشت عمومی را دراين دوجهت ارزيابی کرد: ۱- اوضاع داخلی: پوشيده نيست که وضع داخلی ايران به اندازه ای درهم ريخته ونابسامان است که قلم را يارای تشريح وتوضيح آن نيست.حکومت جمهوری اسلامی ايران به حکم سيرت استبدادی،کشوررا برلب پرتگاه ورشکستگی،ناامنی،تجاوزخارجی،تحريم شديدوعصيان عمومی قرارداده و نه تنهااساسا در انديشه چاره گری ورهگشايی به سوی بهبود نيست بلکه روز به روزوساعت به ساعت موجبا ت افزايش اين نگرانی ها،سردرگمی ها ونااميديهارابرای ملت فراهم ميسازد. غيرازترفندوفريب وتحکيم پايه های فرمانروايی خويش به هيچ کاری نمی انديشد وبه هيچ تحرک اصلاحی درشئون مختلف حياتی کشورتن درنمی دهد چنا نکه کشتی حيات ملی دردريای طوفانی دستخوش امواج خودسری ولجاجت قرار گرفته وآينده هولناکی رادرپيش نظر مجسم ميسازد. اقتصادمتلاشی،تورم وفقرروزافزون،فساداخلاق عمومی،ترويج دزدی ورانت خواری، افزايش اعتياد،رواج خشونت،ازدياد فحشا،بيکاری فزاينده،شياع بی د ينی وبی اعتقادی، زوال تربيت اداری،محيط زيست مسموم وترافيک سرسام آوروزندانی کردن جوانان به بهانه های گوناگون همه وهمه دستاورد حاکميتی ست که مدت سی سا ل است برکرسی قدرت تکيه زده وپيوسته از رجز خوانيهای توخالی وشعارهای بی محتوا دم ميزند. افزون براين گريزمغزهاازکشوربربی علاقگی به آثارتاريخی وباستانی وحتا تخريب آنها، ترويج اقتصاددلالی،گداپروری،عدم امنيت قضائی،تضعيف قوه قضائيه وتعطيل پی درپی کارخانه ها ازجمله پی آمدهای حکومتی ست که به نام مقدس دين محيط اجتماع وحيات روزانه ی مردم را مختل وبدين شيوه ی اندوهباردرآورده است. ۲- اوضاع خارجی: ازاين بابت هم سياست نابخردانه وبی کفايتی زمامداران،حيثيت وآبرويی برای ايرانيان باقی نگذاشته وشهروندان ايرانی را در انظارخارجيان بی اعتبارومشکوک ونامعتمد ساخته است. سبکسريها ودشمن تراشی های جمهوری اسلامی ازآغازتاکنون به ويژه درچهارساله دولت نهم کشورما راآماج دشمنی وتنفربسياری ازسرزمينهای دورونزديک ساخته وازنظرمعنوی حيثيت مارابازيچه سبکسری وسوء سياست گردانيده است. ستيزه گری مستمربا يک ابرقدرت جهانی وتحمل زيانهای فراوان درنتيجه مخاصمت ها و اخلالگريهای او ودربرابراين چالش بی هدف،ايجاد ارتباط با کشورهای آمريکای لاتين وباج ستانی دوستانه ی آنهاوسرانجام اتلاف بيت الما ل با مدد رسانی های مالی وتسليحاتی به کشورهايی که هيچ گاه منشاء فايده واثری برای ايران نبوده اند ونيزازدست دادن حقوق مسلم کشوردردريای مازندران وعدم توفيق به استفاده از خط لوله جيهان که قرار بود نفت آسيای مرکزی را ازراه ايران به ترکيه واروپا برساند،اينهاهمه نتا يج ستيزه جويی با فدرت مداران است که جزانواع ضرر های کلان چيزی ببارنياورده است. دراين سی سا ل هيچ يک ازدوره های رياست جمهوری جزکارنامه ای مخدوش وبی اعتبا ر چيزی ازنحوه ی حکومت به دست نداده وهريک درنامه اعمال خود نقطه های سياهی را دارا بوده اند که نهال اميدراازدلهابرکنده اند.درنهايت درمدت چهارساله دولت نهم موقعيت های استثنائی ازلحاظ سرازيرشدن سيل دلارازبا بت عوايد نفت به کشورمی توانست دوره شکوفايی برای ايران تدارک کند که برعکس اين دوره نکبت بارترين ادوار حکومت درايران به شمارآمده وثروت سرشارملی ميهن مابجای حسن استفاده وايجاداقدامات سودآوربه هدر رفته است. اينک انتخاباتی جريان يافته است که به هيچ روی باانتخاب رياست جمهوری به معنای واقعی وصحيح ومنطبق با دموکراسی حتا با قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مطابقت ندارد زيرا کسی منتخب ملت قلمداد نخواهد شد. درميان هفتاد مليون جمعيت ايران تنها چهار تن برگزيده شورای نگهبا ن اند که اصلح از همگا ن تشخيص داده شده اند وچنا ن وانمود شده است که دريک ملت بزرگ ديرينه سال وبا فرهنگ عظيم تنها وتنها چهار نفر شايسته حکومت کردن اند واين مقام، محصور ومحدود به اين نفرات است که يکی از آنها بايد زمام مقدرات هفتاد مليون را رقم زند. اين نامزدهاکه امروزسخنان فريبنده در وعده دادن وانتقادکردن از ارزشهای حکومت حاضر برزبان می رانند،ازاوضاعی بدگوئی ميکنند که خوددرجای جای آن شرکت داشته وبرا ی يک بارهم اشاره به کاستی ها وکجرويها ی با رزنکرده اند. اينا ن نه تنها زبان از اعتراض بسته بوده اند بلکه در کنار حاکميت انحرافات را صحه گذاشته وتائيد کرده اند. با اين تو جه معلوم است که سخنانشان هرگز حاکی از اعتقادات قلبی نيست تنهادانه افشانی ودام گستری برای موفقيت درانتخابا ت است. باری اکنون هموطنان ارجمند از جبهه ملی ايران درباره انتخابات واين که به چه کس بايد رای داد پرسشهائی ميکنند ونظر مارا درباره آن خواستارند، پاسخ مااين است که: با وضع خجلت آوری که مورد اشاره قرارگرفت دراين زمينه چه می توان گفت؟ اگر اين نامزدها را شما انتخاب کرده ايد به هرکدام می توانيد رای بدهيد واگر انتخاب شما نيست خود به رهنمائی خرد بايد نيک بينديشيد وبا عبرت گرفتن از گذشته ها به هرچه مصلحت ميدانيد عمل نمائيد. آيا در چنين اوضاع واحوالی ميتوان درانتخابا ت شرکت نمود؟ همين قدر ميگوئيم که وضع موجود وچارچوبی که فراروی ماست نگران کننده ومخاطره آميز است وبرای تغيير آن خردمندانه بايد گام برداشت وخيرخواهانه بايد عمل کرد.
ازطرف شورای مرکزی جبهه ملی ايران: اديب برومند

کناره گیری ادیب برومند از همبستگی

مصاحبه تارنمای ملیون ایران با آقای ادیب برومند، رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران
ملیون – جناب استاد ادیب برومند از اینکه وقت خود را اختیار ما قرار داده اید تشکر میکنیم. اخیرا بیانیه ای از طرف «کمیته همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر در ايران» که با ریاست عالیه جنابعالی تشکیل شده انتشار یافته است. این امر از آنجا که هر همبستگی دلالت بر وجود روحیه همکاری برای رسیدن به اهدافی سیاسی را در نظر دارد، ما را بر آن داشت سوال های زیر را مطرح سازیم و خواهش میکنیم به آنها پاسخ دهید.
ملیون - سوال اول ما راجع به ضرورت و انگیزه شما برای تشکیل این کمیته همبستگی میباشد. آیا انتخابات انگیزه این کمیته همبستگی بوده یا بحران سیاسی کنونی در کشور؟
پاسخ - این همبستگی که نخست به نام ائتلاف با مشارکت سه تن از اعضای شورای مرکزی جبهه و یک یا دو نفر از هیئت رهبری تشکل یافته، نه تنها به وسیله اینجانب تشکیل نشده بلکه با مخالفت من روبرو گردیده است و شورا نیز چون به نامناسب و غیر ضروری بودن آن آگاه شد، اعلام مخالفت کرد و اعضای یاد شده جبهه به صفت شخصی در آن شرکت کرده اند.
ملیون - جبهه ملی ایران در دو اطلاعیه، یکی در بیست و نهم فروردین و دیگری در هیجدهم اردیبهشت، هرگونه ائتلاف با سازمانهای دیگر را تکذیب کرد. در اطلاعیه دوم آمده است: "هر فعالیتی از اعضای جبهه در این راستا (ائتلاف) باید در شورای مرکزی انجام پذیرد و لاغیر" و "شرکت اعضای جبهه ملی در هیچ ائتلافی بعنوان عضو و نماینده جبهه به هیچوجه مجاز نیست". شما حضور اعضای شورای عالی جبهه ملی در این کمیته همبستگی را چگونه تعبیر میکنید. آیا این را ائتلاف میدانید و یا همکاری در یک کمیته برای اهدافی مشخص؟
پاسخ - چون به نظر میرسید که به گمان عده ای این همبستگی در جهت رقابت و موازی بودن با جبهه ملی تشکیل شده و اعلام مخالفت شورا به وسیله این جانب برای جدا کردن همکاران از آن به جائی نرسید و آنان را نسبت به من برآشفته کرد. چند روز در دغدغه ی آن بودم که مبادا این جریان عملا و تعبیراً معارض جبهه ملی تلقی شود، تا اینکه سه تن از تشکیل دهندگان همبستگی با تعیین وقت قبلی به منزل من آمدند و با اظهار اینکه غرض از این اقدام تقویت جبهه ملی بوده است نه موازی بودن آن و تکرار این مطلب که ما زیر چتر جبهه ملی و با اقتباس از آرمانهای منشور جبهه ملی به این کار دست زده ایم و برای جلب اطمینان، شما را به ریاست عالیه همبستگی بر می گزینیم و زیر نظر شما و با اطلاع شورا فعالیت میکنیم، متاسفانه من به گمان اینکه ممکن است این راهی برای پیشگیری از انشعاب و دو دستگی و موجب انسجام هیئت رهبری باشد آنرا پذیرفتم و پیامی از من در حمایت از حقوق بشر و دموکراسی خواستند که فرستادم و با کمال تاسف این پیام به ابتکار تشکیل دهندگان همبستگی در صدای امریکا منتشر گردید.
ملیون – اخیرا در خارج کشور عده ای با هویت نامعلوم در واکنش به اطلاعیه های مذکور، بیانیه ای تحت عنوان "هشدار"، علیه رهبران قدیمی جبهه ملی ایران، انتشار دادند و افرادی هم در رسانه هائی که برای جریانات دیگری تبلیغ میکنند، در این حمله با آنان همصدا شدند. نظر شما در مورد این گونه تبلیغات توطئه آمیز علیه جبهه ملی و رهبران آن چیست؟
پاسخ - اعلامیه هشدار ظاهراً از سوی هواداران جبهه در همبستگی منتشر گردیده و خوشبختانه سخت مورد تنفر و اعتراض طرفداران واقعی و قدیمی جبهه قرار گرفت و مسلم است که این دنباله توطئه های پی در پی دشمنان، بر ضد جبهه ملی ایران است که در خارج و داخل تدارک می شود. اینک به آگاهی مصاحبه کنندگان محترم و همه هواداران جبهه ملی ایران میرسانم که چون این روزها شواهد و دلایلی به دست آمده که تشکیل این جمعیت اساساً بمنظور فروپاشی جبهه ملی ایران بوده است و شورای محترم جبهه ملی ایران نیز به این مطلب پی برده و مخالف با مشارکت در آن می باشد و تنی چند از دوستان و همکاران ما نیز نسنجیده و ترفند خورده در آن شرکت جسته اند. به این جهت استعفای خود را از ریاست عالیه آن که تنها جنبه نمادین (سمبولیک) داشته و عملاً هیچگونه فعالیتی از این بابت ننموده ام اعلام میدارم، و از دیگر اعضای شورای جبهه ملی نیز تقاضا دارم، از (همبستگی) استعفاداده پیوستگی خود را با جبهه ملی ایران تاکید و تائید نمایند.
از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید و به سوالات ما پاسخ دادید نهایت تشکر را داریم.
11 / خرداد / 1388