Saturday, 13 October 2012

تسلیت حزب ملت ایران بمناسبت درگذشت همسر آقای حسین شاه حسینی

بااندوه فراوان درگذشت همسرارجمند آقای حسین شاه حسینی یار دیرین نهضت ملی ایران وهمراه همیشگی مبارزان راه آزادی میهن را به ایشان وفرزندان برومندشان دل آرامی وتسلیت گفته برای بازماندگان شکیبایی وتندرستی آرزومندیم. حزب ملت ایران تهران۱۶مهر ماه ۱۳۹۱خورشیدی جبهه ملی ایران در خارج از کشور مصیبت وارده به جناب اقای شاه حسینی و بازماندگان تسلیت میگوید

No comments: